Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’ degene die aan Brood BV de opdracht verstrekt tot het leveren van levensmiddelen. De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brood B.V. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Brood B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de opdrachtgever en Brood B.V. gesloten overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle aanbiedingen en/of offertes door Brood B.V., in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Alle aanbiedingen en/of offertes door Brood B.V. gelden exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Brood B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen in de meest ruime zin te verhogen indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van de grondstoffen en/of bij derden in te kopen goederen, en/of van overheidswege een verhoging hebben ondergaan. Daarnaast is Brood B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen van de nog te leveren goederen in de meest ruime zin te verhogen indien het spoedeisend karakter van de overeenkomst dusdanig is dat dit additionele kosten voor Brood B.V. met zich meebrengt.
 • Indien Brood B.V. in het kader van de overeenkomst additionele kosten maakt omdat de overeenkomst een spoedeisend karakter heeft, zal Brood B.V. bedoelde kosten integraal doorbelasten.

Totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes van Brood B.V. aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend.
 • Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand zodra de bevestiging van de opdrachtgever van de offerte c.q. de aanbieding door Brood B.V. schriftelijk is aanvaard.
 • Na ontvangst van de schriftelijk door Brood B.V. vastgelegde overeenkomst zorgt de opdrachtgever ervoor dat Brood B.V. binnen 7 dagen na dagtekening in het bezit komt van een door haar of namens haar ondertekend exemplaar van de overeenkomst.
 • Brood B.V. is gerechtigd de kosten van het vervaardigen van een offerte c.q. het doen van een prijsopgave bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Meerwerk

 • Brood B.V. is gerechtigd de kosten van meerwerk c.q. wijzigingen in de overeenkomst bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Betaling

 • De opdrachtgever dient de facturen van Brood B.V. binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur integraal te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.
 • De opdrachtgever is eveneens het volledige factuurbedrag verschuldigd ingeval niet geleverd wordt vanwege een niet-tijdige afzegging aan de zijde van de opdrachtgever, dat wil zeggen 48 uur voor levering. In het geval van een tijdige afzegging van de opdracht is de opdrachtgever in ieder geval de reeds gemaakte kosten verschuldigd.
 • De opdrachtgever is in het geval als bedoeld hierboven niet gerechtigd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium te verrekenen of anderszins niet te betalen.
 • Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten voor invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht om de reële kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens Brood B.V. hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.
 • De opdrachtgever is zonder toestemming van Brood B.V. niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door Brood B.V. ingeschakelde derden, indien er voor zover rechtstreekse betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever in geen geval rechtsgeldig jegens Brood B.V. gekweten.
 • De opdrachtgever is eveneens het overeengekomen bedrag verschuldigd ingeval een klacht onredelijk laat – langer dan 12 uur na levering – wordt ingediend alsmede goederen te laat retour worden gestuurd.

Tekortkoming/overmacht

 • Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Brood B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • Indien de levering door overmacht niet op de overeengekomen plaats en tijd kan plaatsvinden, zal Brood B.V. zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever melding doen en bevorderen dat de levering elders doorgang vindt, tenzij de opdrachtgever tijdig, dat wil zeggen minimaal 48 uur vóór de geplande levering aan Brood B.V. laat weten daarop geen prijs te stellen.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
 1. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 136/ 1981;
 2. ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de opdrachtgever;
 3. het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Brood B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

Ontbinding

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat zij betaling van de overeengekomen prijs kan weigeren dan wel terugbetaling kan verlangen van het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

Brood B.V. is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.

Aansprakelijkheid

 • In geen geval is Brood B.V., behoudens opzet dan wel daaraan grenzende grove schuld, aansprakelijk voor de uit overmacht c.q. toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade.
 • Brood B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige vergunningen en documenten van welke aard dan ook van door haar ingeschakelde derden.
 • Brood B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever uitgenodigd publiek, behoudens indien en voor zover de eventueel door Brood B.V. afgesloten verzekering tot uitkering komt; alsdan zal het bedrag van de aansprakelijkheid van Brood B.V. beperkt zijn tot het bedrag dat onder voornoemde verzekering tot uitkering komt.
 • Brood B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke tekortkomingen, van welke aard dan ook, echter met name indien er sprake is van te late leveringen, indien de overeenkomst een spoedeisend karakter draagt. Partijen kunnen in redelijkheid schriftelijk nader overeenkomen wanneer een overeenkomst een spoedeisend karakter draagt.
 • Iedere schade die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden dan wel door het publiek wordt toegebracht aan Brood B.V., het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van de activiteit worden gebruikt, komt voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever vrijwaart Brood B.V. voor alle aanspraken van derden voor zover deze voorvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

Klachtenprocedure

 • Klachten betreffende geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk te worden ingediend bij Brood B.V.
 • In ieder geval is als laat aan te merken nadat de geleverde goederen afgenomen en/of verbruikt zijn, alsdan worden de klachten mogelijk niet in behandeling genomen.
 • Naar aanleiding van een gegronde klacht dienen de goederen voor zover mogelijk ongebruikt binnen 24 uur retour afzender te worden gestuurd.

Geschillen

 • Op de overeenkomst tussen Brood B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands
  recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Brood B.V. en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 11060288.

Brood B.V.

Sloterweg 350
1171 VJ Badhoevedorp-Amsterdam
020-5110002 of 06-30058067

www.Broodbv.nl

Contact

Telefoon

020 6170310

Adres

Sloterweg 350
1171 VJ Badhoevedorp-Amsterdam

KVK 11060288