Selecteer een pagina

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING BROOD B.V.

Brood B.V., gevestigd aan Sloterweg 350, 1171 VJ Badhoevedorp-Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sloterweg 350, 1171 VJ Badhoevedorp-Amsterdam
T: 020-511000 of 06-30058067.
E: Info@www.broodbv.nl
W: www.broodbv.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Jan Spierenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Brood B.V.
Hij is te bereiken via jan@meinderscatering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brood B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • KvK nummer
 • Btw nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jan@meinderscatering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brood B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Brood B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brood B.V.) tussen zit. Brood B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • NAW gegevens in Bake-it t.b.v. CRM, verwerking orders en facturering
 • NAW gegevens in Easy Party t.b.v. CRM
 • NAW gegevens in Microsoft Office bestanden

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brood B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jan@meinderscatering.nl.

Brood B.V. neemt uw privacy serieus en neemt zowel fysieke als technische voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen.
Brood B.V. heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Toegangs- en algemene beveiliging tot netwerken en netwerkdiensten
 • Wachtwoordbeleid
 • Fysieke toegangsbeveiliging servers
 • Anti-virus en anti-spambeveiliging
 • Back-up van data
 • Beperkingen voor het installeren van software

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brood B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brood B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brood B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan@meinderscatering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brood B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hardcopy

Deze privacyverklaring is van onze website te downloaden als PDF bestand. Als u een hard copy wil ontvangen dan kunt u een daartoe strekkend verzoek doen aan jan@meinderscatering.nl

Badhoevedorp-Amsterdam, februari 2019

Contact

Telefoon

020 6170310

Adres

Sloterweg 350
1171 VJ Badhoevedorp-Amsterdam

KVK 11060288